text.skipToContent text.skipToNavigation
Farba, Lakier bezbarwny
 

MOTIP
Farba, Lakier bezbarwny

231650

Cena sugerowana*: 95,60 zł 58,22 zł

Oszczędzasz więcej niż 35 procent.

Cena za sztukę
Nr artykułu 11979275
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Cena sugerowana przez producenta

Farba, Lakier bezbarwny

LakierLakier 2K
Pojemnożć [ml]200


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H220: Skrajnie łatwopalny gaz. H222: Skrajnie łatwopalny aerozol. H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226: Łatwopalna ciecz i pary. H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H315: Działa drażniąco na skórę. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319: Działa drażniąco na oczy. H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane . H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: P352: Umyć dużą ilością wody/… P410: Chronić przed światłem słonecznym. P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


EAN/GTIN 4048500231650
Nr zamówienia dostawcy 41-2014011913
najlepiej sprzedający się