text.skipToContent text.skipToNavigation
Ochrona przed zamarzaniem
 

GLYSANTIN
Ochrona przed zamarzaniem

51230001

Cena sugerowana*: 1 984,80 zł 1 566,31 zł

Oszczędzasz więcej niż 20 procent.

Cena za litr
Nr artykułu 13129350
Cena z VAT
Bezpłatna dostawa
Dostępny natychmiast

Cena sugerowana przez producenta

Ochrona przed zamarzaniem

Koncentrat
Cecha chemicznabez nitritu
bez boratu
bez fosfatu
bez aminy
Kolorczerwony / fioletowy
Pojemnożć [litr]60
Dopuszczenie przez producentaCES 14603
Min LH-00-COL 3A
MB-Approval 325.5
MTL 5048
MAN 324 Typ Si-OAT
TL 774-G
DQC CC-14


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264: Dokładnie umyć ... po użyciu. P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: P311: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… P330: Wypłukać usta. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


EAN/GTIN 4014439000179
Nr zamówienia dostawcy 484-BAS_51230001
najlepiej sprzedający się