text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

MICHELIN Opony zamów online w korzystnej cenie

2 874 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Michelin

Michelin jest drugim co do wielko?ci producentem opon na ?wiecie. Poprzez ci?g?e innowacje uda?o mu si? stworzy? opon?, która zapewnia:

bezpiecze?stwo

komfort jazdy

d?ugowieczno??

i ma?e zu?ycie paliwa

Opony Michelin i wysoka trwa?o??

Opony Michelin wyró?niaj? si? mi?dzy innymi poprzez optymaln? mieszank? gumow?. Nie s? one ani zbyt mi?kkie, ani zbyt twarde, co zapewnia wysok? stabilno?? na zakr?tach. To gwarantuje ma?e zu?ycie opon i wysok? trwa?o??.

Opatentowane technologie Michelin

Nowy profil z opony Michelin Primacy jest wyposa?ony w samoblokuj?ce si? lamele, które zapewniaj? znacznie krótsz? drog? hamowania. Technologia ta oferuje równie? lepsz? przyczepno?? na zakr?tach i na mokrej nawierzchni. Opatentowana mieszanka gumowa zapewnia tak?e dobr? przyczepno?? na ka?dej nawierzchni.

Zmniejszenie zu?ycia paliwa z oponami Michelin

Ze wzgl?du na ma?y opór toczenia opony Michelin gwarantuj? znacznie mniejsze zu?ycie paliwa. Dodatkowo wysoka trwa?o?? opon Michelin zapewnia najwy?szy poziom wydajno?ci.

Opony Michelin zwyci??aj? w te?cie

Maksymalny komfort jazdy i wysoki poziom bezpiecze?stwa sprawi?y, ?e w przeci?gu ostatnich lat opony Michelin znalaz?y si? w czo?ówce w testach ró?nych magazynów. Dowodem na to jest opona Michelin Pilot Sport, która zyska?a ocen? ówysoce zalecaneó w te?cie magazynu óAuto Zeitungó w 2012 roku.