text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

MICHELIN COLLECTION Opony zamów online w korzystnej cenie

89 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Michelin Collection - jako?? i ponadczasowo??

Wybór marki Michelin dotycz?cy wprowadzania ci?g?ych innowacji i utrzymywania pozycji lidera technologicznego w swojej bran?y jest bardzo ?atwo zauwa?alny w przypadku opon z linii Collection. Przy ich produkcji wykorzystywany jest w du?ym stopniu aktualny post?p w dziedzinie tworzenia mieszanek gumowych. Dynamiczne w?a?ciwo?ci tych opon pozostaj? jednak w pe?ni dostosowane do tego, czego wymagaj? klasyczne auta, dla których s? przeznaczone. Produkowane w ma?ych ilo?ciach, cz?sto r?cznie, wymagaj? one umiej?tno?ci technicznych i wiedzy najlepszych rzemie?lników w swojej dziedzinie.

Opony Michelin Collection to linia sk?adaj?ca si? z nast?puj?cych modeli:

Michelin Double Rivet (DR)

Michelin Super Comfort (SCSS)

Michelin X

Michelin XZ

Michelin XZX

Michelin Pilote X

Michelin XAS

Michelin XWX

Michelin TRX

Michelin TB15

Michelin TB5

Michelin Pilot Sport

Michelin SX MXX3 N2

Opony Michelin Collection ó spe?nianie standardów sprzed lat

Doskona?o?? technologiczna tej linii idzie w parze z historyczn? autentyczno?ci? pojazdów. Opony Michelin Collection odzwierciedlaj? dok?adnie konfiguracj? oryginalnych modeli pod wzgl?dem wielko?ci, wzoru bie?nika i proporcji, dzi?ki czemu pojazd pozostaje w pe?ni zgodny z okresem, z którego pochodzi. W ten sposób Michelin, oferuj?c opony zarówno bezpieczne, jak i historycznie zgodne, przyczynia si? do ochrony, promowania i utrwalania dziedzictwa motoryzacyjnego.