text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

MALATESTA Opony zamów online w korzystnej cenie

18 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Malatesta - poruszaj si? bezpiecznie

Firma Malatesta Pneumatici rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w roku 1946 w Rzymie. Pocz?tkowo jej g?ównym zaj?ciem by?a naprawa opon, która nast?pnie przerodzi?a si? w produkcj? opon bie?nikowanych. Od tamtej pory firma znacz?co poszerzy?a swoj? dzia?alno??. Ten rodzinny biznes koncentruje si? obecnie na bie?nikowaniu opon do samochodów 4x4, aut osobowych (opony letnie i zimowe), wózków wid?owych oraz pojazdów rajdowych.

W swoim materiale korzystaj?c z oko?o 80% zu?ytej opony, Malatesta produkuje ?wietnie wykonan?, ekonomiczn? i przyjazn? dla ?rodowiska alternatyw? dla nowych opon. Dzi?ki swojemu wieloletniemu do?wiadczeniu firma sta?a si? liderem w dziedzinie jako?ci i niezawodno?ci.

Opony Malatesta ó nowoczesny proces produkcyjny

Ponad 10 lat temu opony Malatesta zacz??y by? produkowane w Anagni, gdzie powstaj? przy u?yciu nowoczesnego sprz?tu, spe?niaj?cego wymagania wszelkich norm europejskich. Ka?dy krok produkcji jest monitorowany komputerowo sterowanymi maszynami, które z wyprzedzeniem odrzucaj? wadliwe opony.

Niezale?nie od celu, w jakim potrzebujesz nowych opon ó czy b?d? to ci??kie zastosowania w terenie, czy te? du?e pr?dko?ci na drodze ó opony Malatesta b?d? dla Ciebie doskona?ym wyborem, a Twoja jazda stanie si? bardziej przyjazna dla ?rodowiska, ekonomiczna i bezpieczna.

W przypadku poszukiwania opon na zim?, warto b?dzie przyjrze? si? modelowi Polaris. S? to opony przeznaczone do najtrudniejszych warunków zimowych. Zapewniaj? one niesamowit? przyczepno??, nawet na drogach pokrytych ?niegiem i lodem.

Opony Malatesta w wielu typach i rozmiarach znale?? mo?esz w szerokiej ofercie sklepu internetowego Czesci-samochodowe-online.pl. Rozpocznij zakupy ju? teraz i przekonaj si?, jak wiele mo?esz oszcz?dzi? zamawiaj?c w?a?nie u nas!