text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

KUMHO Opony zamów online w korzystnej cenie

1 109 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony firmy Kumho

Kumho jest po?udniowo-korea?skim przedsi?biorstwem, które ju? w 1960 roku produkowa?o opony o dobrej zale?no?ci ceny do osi?gów. Swoje do?wiadczenie firma czerpie g?ownie ze sportów motorowych. I tak opony Kumho od dawien dawna nale?? do g?ównego wyposa?enia podczas 24 godzinnego wy?cigu Le Mans. Fakt, ?e Kumho w ci?gu ostatnich lat zdo?a? zaj?? swe miejsce po?ród dziesi?tki najwi?kszych producentów opon na ?wiecie udowadnia, ?e opony Kumho doskonale spisz? si? równie? podczas u?ytku drogowego.

Doskona?a przyczepno?? opon Kumho

Opony Kumho zapewniaj? zredukowane opory toczenia i zwi?zan? z tym wysok? kultur? pracy. Opony Kumho wyró?nia równie? dobra przyczepno?? na suchej oraz mokrej nawierzchni i precyzyjna sterowno??. Dzi?ki inteligentnej budowie bie?nika wilgo? zostaje bardzo dobrze odprowadzona, co wyra?nie zwi?ksza bezpiecze?stwo podczas zagro?enia akwaplanacj? .

Test opon Kumho

W ci?gu ostatnich lat opony Kumho zwróci?y na siebie uwag?, mi?dzy innymi dobrymi wynikami w testach. W te?cie czasopisma óAuto Zeitungó z 2012 roku , w kategorii zachowanie na mokrej nawierzchni opony te przebi?y produkty innych znanych producentów.