text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

KENDA Opony zamów online w korzystnej cenie

363 produtky
Cena sugerowana przez producenta

OPONY KENDA

Kenda to producent pochodz?cy z Chin, którego pocz?tki datowane s? na 1962 rok. Wówczas Yang Jinbao powo?a? do ?ycia firm? Kenda Rubber Company, która z czasem zdob?dzie mocn? pozycj? na ?wiatowym rynku oponiarskim. Sukcesem firmy by?o wej?cie na rynek ameryka?ski. Stale rosn?cy eksport spowodowa?, ?e w 1972 roku firma odnotowa?a obroty w wysoko?ci ponad 3 milionów dolarów. Obecnie biura firmy znajduj? si? w Yuan-Lin, w stolicy Tajwanu, Tajpej oraz w Stanach Zjednoczonych w Reynoldsburgu, natomiast zak?ady produkcyjne s? rozlokowane w chi?skich miejscowo?ciach Shenzen, Jiangsu, Tianjin oraz Kunshan oraz w Wietnamie w Dong Nai.

Opony Kenda - wytrzyma?o?? w ekstremalnych warunkach

Opony Kenda przeznaczone do jazdy w czasie zimy s? dost?pne w dwóch modelach:

ó Kenda KR27

ó Kenda KR19 Polar Trax

KR27 to model opony Kenda, który sprawdzi si? w ekstremalnych warunkach. Lamelki u?o?one w zygzak z jedn? z najbardziej mi?kkich na rynku mieszanek bie?nika zapewniaj? doskona?? przyczepno?? na oblodzonej i o?nie?onej nawierzchni. Du?a szeroko?? rowków umo?liwia komfortow? jazd? oraz skuteczne odprowadzanie wody i ?niegu.

Model opony Kenda, KR19, posiada zygzakowate lamelki ci?gn?ce si? wzd?u? opony z rze?b? bie?nika w kszta?cie litery V, dzi?ki której opona wyró?nia si? doskona?? trakcj?. Podwójna struktura opony gwarantuje doskona?e osi?gi je?li chodzi o zu?ycie, opory toczenia oraz wytrzyma?o??.

Opony Kenda - cicha praca i wysoki komfort jazdy

Letnie opony Kenda charakteryzuj? si? rewolucyjn? mieszank? bie?nika w technologii NMA, pozwalaj?c? na cich? prac? opony i zmniejszenie poziomu ha?asu wewn?trz auta. Powy?sza technologia wyst?puje w modelu opony Kenda, Komet Plus KR23. Identyczne w?asno?ci posiada model opony Kenda, H/P KR15, jeden z najcichszych w ofercie firmy.

Kolejny model letniej opony Kenda jest Kaiser KR20. To sportowa opona wyró?niaj?ca si? doskona?ymi w?a?ciwo?ciami w zakresie przyczepno?ci oraz trakcji, dzi?ki zastosowaniu wyj?tkowej mieszanki gum, zwi?kszaj?cej stabilno??. Bezspoinowa warstwa nylonu minimalizuje odkszta?cenia opony przy du?ych pr?dko?ciach.