text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

HI FLY Opony zamów online w korzystnej cenie

12 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony HI FLY, czyli wysoka jako?? w niskiej cenie

Opony HI FLY produkowane s? przez chi?sk? firm? Shandong Hengfeng Rubber & Plastic, która powsta?a w 1995 roku. Jest to szeroka gama modeli dost?pnych w wersjach letnich, zimowych i ca?orocznych. Marka szybko zyska?a sobie dobr? reputacj? i obecnie jest bardzo popularna w?ród kierowców w ponad stu krajach na ca?ym ?wiecie. Firma posiada cztery fabryki w Dongying w Chinach, w których wiele urz?dze? produkcyjnych jest importowanych z Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Jest to marka bud?etowa, znana z dobrego stosunku jako?ci do ceny, a tak?e bardzo ró?norodnego asortymentu.

HI FLY specjalizuje si? w produkcji opon radialnych szeroko stosowanych w samochodach osobowych, SUV, ci??arówkach i autobusach, które s?yn? ze swoich doskona?ych osi?gów. Marka poszczyci? si? mo?e równie? znakomicie wykszta?conym i wyspecjalizowanym zespo?em badawczo-rozwojowym, który ma znacz?cy wp?yw na jako?? oferowanych produktów i ich bezpiecze?stwo.

Wartym wymienienia spo?ród modeli marki HI FLY s? opony HF 201. Jest to model ca?oroczny, które sprawdza si? zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach drogowych. Mo?na si? dzi?ki niemu cieszy? du?? przyczepno?ci? bez konieczno?ci wymiany opon podczas zmieniaj?cych si? pór roku. Opony te s? trwa?e i niezawodne, dzi?ki czemu b?d? s?u?y?y du?o d?u?ej ni? modele oferowane przez inne marki. Stabilno?? jazdy, komfort i redukcja ha?asu drogowego to natomiast w?a?ciwo?ci, które zosta?y ulepszone dzi?ki innowacyjnemu wzorowi bie?nika opon HF 201.

Opony HI FLY w wielu rozmiarach i rodzajach znajdziesz w szerokiej ofercie sklepu internetowego Czesci-samochodowe-online.pl. Odwied? go ju? teraz i ciesz si? swoim zakupem w ci?gu kilku dni.