text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

HANKOOK Opony zamów online w korzystnej cenie

2 016 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony firmy Hankook

Firma Hankook ju? od lat nale?y do jednych z najbardziej znanych producentów opon wysokiej jako?ci. Dzi?ki specjalnej mieszance oraz budowie bie?nika, opony Hankook przekonuj? doskona?ymi w?a?ciwo?ciami jezdnymi i hamowania. Zapobiegaj? bocznym po?lizgom oraz charakteryzuj? si? bardzo dobr? sterowno?ci?.

Wysoki przebieg opon Hankook

Opony Hankook przekonuj? równie? pod wzgl?dem ekonomiczno?ci. Opony punktuj? przede wszystkim niskim wydzielaniem ciep?a i zwi?zanym z tym niskim poziomem ?cieralno?ci. Zapewnia to wysoki przebieg, przy jednoczesnej redukcji zu?ycia paliwa.

Wyniki testów opon letnich

BW wielkim te?cie opon letnich czasopisma Auto Moto Sport 2012 opony Hankook w pe?ni przekona?y do siebie testerów. Opony zapunktowa?y mi?dzy innymi ?agodnym i ?atwym do opanowania zachowaniem na zakr?tach, nawet w obszarach granicznych. Dodatkowo doceniono bardzo precyzyjn? sterowno??. Podczas pomiaru drogi hamowania, przy pr?dko?ci 100 km/h, opona Hankook zatrzyma?a si? ju? po 47,9 metrach. Tym samym opona Hankook zosta?a zwyci??czyni? w tej kategorii.