text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

GOODYEAR Opony zamów online w korzystnej cenie

1 800 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Goodyear

Opony Goodyear charakteryzuj? si? przede wszystkim solidn? i bezpieczn? budow? , jak równie? pierwszorz?dn? stabilno?ci? i trwa?o?ci?. Ta wyj?tkowa jako?? zosta?a osi?gni?ta poprzez ci?g?y rozwój oraz wprowadzanie innowacji i kreatywnych pomys?ów.

Z Goodyearem bezpiecznie latem i zim?

Opony Goodyear oferuj? najwy?szy komfort i bezpiecze?stwo na ka?dej powierzchni i w ka?dych warunkach pogodowych. Innowacyjny model Goodyear Efficient Grip zapewnia bardzo niski opór toczenia i bardzo dobr? przyczepno?? na mokrej nawierzchni, co jest szczególnym atutem opon zimowych Goodyear. Ma?a ?cieralno?? gwarantuje wyj?tkowo d?ug? ?ywotno?? i ma?e opory toczenia, co równie? wp?ywa na niezwykle niskie zu?ycie paliwa.

Sportowa jazda z oponami Goodyear

Asymetryczny profil opony Goodyear posiada du?? liczb? bloków i ci?g?y uk?ad rowków na zewn?trznym ramieniu opony. Dzi?ki takiemu bie?nikowi opony Goodyear umo?liwiaj? pewniejsze pokonywanie zakr?tów oraz ciesz? jazd? w ciszy. Opony te s? stworzone z my?l? o kierowcach, którzy k?ad? nacisk na bezpieczna i komfortow? jazd?.

Opony Goodyear przekonuj? w testach

Dzi?ki znakomitej je?dzie na ka?dej nawierzchni, opony Goodyear uzyska?y wysokie noty w licznych testach. W roku 2012 opony Ultra Grip 8 zaj??y w te?cie ADAC dwa pierwsze miejsca, dzi?ki pierwszorz?dnej technologii. Wed?ug testuj?cych in?ynierom firmy Goodyear uda?o si? ustanowi? nowe standardy w zakresie mieszanki gumowej.