text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

FALKEN Opony zamów online w korzystnej cenie

1 105 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony firmy Falken

Od roku 1983, kiedy to a rynek wprowadzono pierwsz? opon? Falken, producent ten sta? si? synonimem dla sportowego stylu jazdy. Firma Falken nale?y do koncernu Dunlop, jednego z najwi?kszych producentów opon na ?wiecie.

Na szczególn? uwag? zas?uguj? doskona?e w?a?ciwo?ci jezdne opon Falken, które intensywnie testuje si? w ró?nych zawodach. Falken nale?y mi?dzy innymi do g?ównych dostawców Japo?skich Mistrzostw GT oraz Rajdowych Mistrzostw ?wiata. Samochody wyposa?one w opony Falken bior? równie? udzia? w tradycyjnym 24/godzinnym wy?cigu na Nórburgringu oraz Le Mans.

Wysokowydajne opony firmy Falken

Dlatego nie powinien dziwi? fakt, ?e firmie Falken uda?o si? wykorzysta? wiedz? zdobyt? w sportach motorowych przy produkcji wysokowydajnych opon do u?ytku drogowego. Opony Falken przy ka?dej pr?dko?ci i na ka?dej nawierzchni oferuj? doskona?e w?a?ciwo?ci jezdne oraz optymaln? kontrol? nad pojazdem. Wywodz?ca si? ze sportów motorowych mieszanka sprzyja sportowemu stylowi jazdy oraz obni?a ryzyko wyst?pienia zjawiska akwaplanacji. Zrównowa?ona budowa bie?nika umo?liwia niskie opory toczenia, co zapewnia wysoki komfort jazdy.

Nale?y równie? pami?ta? o ?ywotno?ci oraz w?a?ciwo?ciach sprzyjaj?cych obni?eniu zu?ycia paliwa, którymi opony Flaken przekonuj? w licznych testach.