text.skipToContent text.skipToNavigation
205
/ 55
R16
Ogranicz wyniki

ACHILLES Opony zamów online w korzystnej cenie

12 produtky
Cena sugerowana przez producenta

Opony Achilles ó tanio i bezpiecznie o ka?dej porze roku

Achilles to opony znanej ju? w ponad siedemdziesi?ciu krajach na ca?ym ?wiecie indonezyjskiej firmy Multistrada, która pojawi?a si? na ?wiatowym rynku w latach 90-tych. Oferowane przez ni? produkty charakteryzuj? si? nie tylko atrakcyjn? cen?, lecz równie? wysok? jako?ci? ó nie bez powodu podbi?y serca tak wielu mi?o?ników samochodów i najnowszych rozwi?za? technologicznych. Polakom sprzedawane s? one dzi?ki firmie ITR S.A., b?d?cej oficjalnym dystrybutorem Multistrady.

Niska cena i wysoka jako??

Producent zadba? o to, aby oferowa? swoim klientom tylko i wy??cznie opony wysokiej jako?ci. Chocia? mog?oby wydawa?, ?e to, co tanie, raczej nie mo?e by? dobre, jego produkty s? wyj?tkiem od regu?y. Opony Achilles nale??, co prawda, do klasy ekologicznej, jednak przygotowywane s? przez do?wiadczonych specjalistów, w tym przede wszystkim z Japonii, którzy nie boj? si? wprowadzania nowych technologii, aby zagwarantowa? jeszcze lepsz? jako??. Jak wida?, wychodzi im to bardzo dobrze. Chocia? producent daje d?ug? gwarancj? na swoje opony, rzadko kto z niej korzysta ó s? one bardzo wytrzyma?e i bardzo dobrze sprawdzaj? si? nie tylko w przypadku samochodów osobowych, lecz równie? dostawczych i SUV-ów.

Na ka?d? por? roku

Achilles doceniany jest równie? za produkowanie opon idealnie sprawdzaj?cych si? bez wzgl?du na por? roku. Je?eli poszukujesz najlepszego rozwi?zania na lato do swojego samochodu osobistego, proponujemy Ci wytrzyma?e i skutecznie radz?ce sobie z wod? opony Achilles Platinum. Je?eli chcesz zainwestowa? w opony ca?oroczne, które b?d? dobrze Ci s?u?y? niezale?nie od warunków na drodze, zach?camy Ci? do przetestowania mo?liwo?ci, jakie oferuj? Ci opony Achilles Desert Hawk H/T (przeznaczone do samochodów terenowych i u?ytkowych), a tak?e Achilles Multivan ó stworzone z my?l? o samochodach dostawczych. Zamów opony ju? teraz!