text.skipToContent text.skipToNavigation
WD-40 Specialist Motorbike Kettenwachs
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Kettenwachs

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

WD-40 Specialist Motorbike Kettenwachs

14486415, 56788
OPIS PRODUKTU:
Woskowaty, półsyntetyczny środek smarny z silnymi cechami spoistości, skonstruowany specjalnie do łańcuchów, które są przeznaczone do wysokich momentów obrotowych (jak np. łańcuchy motocyklowe). Formuła ma początkowo niską lepkość, przez co środek smarny może wniknąć bezpośrednio w ogniwa łańcucha, zanim zgęstnieje. Powstająca przez to spoistość zmniejsza ślizganiu się smaru.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:
  • Bardzo duży udział politetrofluoroetylenu, który zapewnia optymalne smarowanie.
  • Zawiera dodatki uszlachetniające chroniące przed korozją i zużyciem, zwiększające nośność.
  • Dodatki uszlachetniające chroniące przed korozją zapewniają doskonałą ochronę metalu.
  • Doskonale odprowadza wodę.
  • Półsyntetyczny.
  • Długo się utrzymuje na powierzchni.
  • Wnika i gęstnieje.
  • Odporny na ślizganie się.
  • Kompatybilny z łańcuchami pierścieniowymi w kształcie litery O, X i Z.
  • Nadaje się do stosowania szczególnie w wilgoci.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Stworzony do stosowania przede wszystkim w łańcuchach motocyklowych, jednak można stosować go do wszystkich innych ruchomych części wykonanych z metalu, aby poprawić smarowanie i zapobiegać usterkom oraz ścieraniu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszkę. Trzymać pionowo i rozpylić bezpośrednio na łańcuch. Odczekać kilka minut, żeby smar mógł wniknąć i zgęstnieć.

NIE STOSOWAĆ:
Brak wyraźnych ograniczeń.

DANE TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Wygląd:                                          Woskowaty tłuszcz w kolorze piasku

Zapach:                                          Charakterystyczny

Współczynnik pH:                             Nie dotyczy

Waga:                                             ok. 0,80 w 20°C

Palność w stanie dostawy:                 Łatwopalny, temperatura zapłonu poniżej -20°C

Sklad w stanie dostawy:                    Roztwór składający się ze środków smarnych na bazie oleju syntetycznego i

                                                       mineralnego modyfikatora lepkości, dodatków wysokociśnieniowych oraz

                                                       chroniących przed zużyciem, politetrafluoroetylenu w formie acyklicznego

                                                       rozpuszczalnika wodorowęglanowego oraz gazu wytłaczającego z

                                                       Butanu/Izobutanu/Propanu.

Temperatura użytkowania:                 Do stosowania w temperaturze pokojowej.

Dostępna pojemność:                        Spray o pojemności 400 ml.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14486415
56788
Field of operation Motocykl
EAN/GTIN 5032227001916
najlepiej sprzedający się