text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

20 l Kanister   33,25 zł po Litr
665,01 zł
Nr porządkowy1475001280
60 l Beczka   35,23 zł po Litr
2 113,86 zł
Nr porządkowy1475001299
208 l Beczka   30,47 zł po Litr
6 338,11 zł
Nr porządkowy1475001305

866937, 866939, 866938, 15287071, 15287070, 15287072

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287070
15287071
15287072
866937
866938
866939
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019840
8710941019864
8710941019857
najlepiej sprzedający się