text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

5 l Pojemnik   41,31 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
206,53 zł
Nr porządkowy1475001262
5 l Pojemnik   45,58 zł po Litr
227,89 zł
Nr porządkowy1475001262
60 l Beczka   41,78 zł po Litr
2 507,09 zł
Nr porządkowy1475001271

15287068, 15287067, 867056, 867057

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS09:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P391: Zebrać wyciek.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287067
15287068
867056
867057
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941020044
8710941020051
najlepiej sprzedający się