text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

20 l Kanister   23,23 zł po Litr
464,60 zł
Nr porządkowy2075013596
208 l Beczka   22,69 zł po Litr
4 719,30 zł
Nr porządkowy2075013602

867051, 867052, 15287082, 15287083

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 15287082
15287083
867051
867052
Viscosity 80W
EAN/GTIN 8710941020020
8710941020013
najlepiej sprzedający się