text.skipToContent text.skipToNavigation
 

VALVOLINE

20 l Kanister
566,56 zł

28,33 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

867054, 15287064

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P362: Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P364: I wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287064
867054
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941020037
najlepiej sprzedający się