text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   40,81 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
40,81 zł
Nr porządkowy1275000418
1 l Puszka   56,11 zł po Litr
56,11 zł
Nr porządkowy1275000418
20 l Kanister   31,51 zł po Litr
630,29 zł
Nr porządkowy1275000427
208 l Beczka   30,14 zł po Litr
6 269,97 zł
Nr porządkowy1275000436

868209, 866926, 866925, 15287063, 15287062, 15287061

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Numer użytkowy 15287061
15287062
15287063
866925
866926
868209
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019772
8710941019765
8710941020426
najlepiej sprzedający się