text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   37,70 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
37,70 zł
Nr porządkowy2075013684
1 l Puszka   52,96 zł po Litr
52,96 zł
Nr porządkowy2075013684
20 l Kanister   30,06 zł po Litr
601,25 zł
Nr porządkowy2075013693

867069, 15287093, 15287092, 867068

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS09:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362: Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P364: I wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287092
15287093
867068
867069
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941020174
8710941020167
najlepiej sprzedający się