text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   32,64 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
32,64 zł
Nr porządkowy1475001369
1 l Puszka   47,90 zł po Litr
47,90 zł
Nr porządkowy1475001369
20 l Kanister   25,05 zł po Litr
501,04 zł
Nr porządkowy1475001378
208 l Beczka   23,51 zł po Litr
4 889,67 zł
Nr porządkowy1475001387

866911, 15287057, 15287056, 866913, 866912, 15287055

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287055
15287056
15287057
866911
866912
866913
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019673
8710941019666
8710941019659
najlepiej sprzedający się