text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   62,00 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
62,00 zł
Nr porządkowy1475001341
1 l Puszka   77,31 zł po Litr
77,31 zł
Nr porządkowy1475001341
20 l Kanister   53,36 zł po Litr
1 067,15 zł
Nr porządkowy1475001350

15287053, 15287054, 866881, 866882

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08: GHS09:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287053
15287054
866881
866882
Release MB 236.15
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019512
8710941019529
najlepiej sprzedający się