text.skipToContent text.skipToNavigation

VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1 l Puszka   53,11 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
53,11 zł
Nr porządkowy1275000311
1 l Puszka   68,42 zł po Litr
68,42 zł
Nr porządkowy1275000311
20 l Kanister   46,60 zł po Litr
932,07 zł
Nr porządkowy1275000320

866904, 15287041, 866905, 15287040

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330: Wdychanie grozi śmiercią.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15287040
15287041
866904
866905
Viscosity 75W-90
EAN/GTIN 8710941019611
8710941019628
najlepiej sprzedający się