text.skipToContent text.skipToNavigation
 

TBOS

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15491141, 82162

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P235: Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15491141
82162
Field of operation Oldtimer
EAN/GTIN 4260456882162
najlepiej sprzedający się