text.skipToContent text.skipToNavigation
 

TBOS

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15491139, 82148

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H290: Może powodować korozję metali.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P352: Umyć dużą ilością wody/…


Numer użytkowy 15491139
82148
Field of operation Oldtimer
EAN/GTIN 4260456882148
najlepiej sprzedający się