text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

340 ml Puszka
81,71 zł

240,32 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15382088, 02233000

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260f: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 02233000
15382088
EAN/GTIN 4064700223301
najlepiej sprzedający się