text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

250 ml Puszka   47,16 zł po Litr
11,79 zł
Nr porządkowyDPS-15381167
250 ml Puszka   47,16 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
11,79 zł
Nr porządkowyDPS-15381167
500 ml Puszka   31,32 zł po Litr
15,66 zł
Nr porządkowyDPS-15381170
5 l Kanister   12,46 zł po Litr
62,30 zł
Nr porządkowyDPS-15381171

15381171, 03321000, 15381170, 03322410, 15381167, 03325050

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280k: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 03321000
03322410
03325050
15381167
15381170
15381171
EAN/GTIN 4064700503410
4064700332102
4064700332249
najlepiej sprzedający się