text.skipToContent text.skipToNavigation

SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

300 ml Spray   97,77 zł po Litr
29,33 zł
Nr porządkowyDPS-15324856
5 l Kanister   43,41 zł po Litr
217,05 zł
Nr porządkowy21600.00224

15381186, 03402000, 03405050, 15324856

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS08: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261e: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280g: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P301+P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.


Numer użytkowy 03402000
03405050
15324856
15381186
EAN/GTIN 4064700340206
4064700508323
najlepiej sprzedający się