text.skipToContent text.skipToNavigation
 

SONAX

250 ml Puszka
60,87 zł

243,48 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

15324334, 05121410

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS08: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261e: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280k: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P301+P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.


Numer użytkowy 05121410
15324334
EAN/GTIN 4064700512146
najlepiej sprzedający się