text.skipToContent text.skipToNavigation
Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

MOFIN
Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1,5 l Puszka   36,15 zł po Litr
54,22 zł
Nr porządkowy0135
5 l Kanister   23,21 zł po Litr
116,07 zł
Nr porządkowy0136
Czy ten produkt pasuje do Twojego pojazdu? Uwzględnij proszę obowiązujące specyfikacje/dopuszczenia producenta podane w instrukcji obsługi pojazdu. Przed kupnem porównaj te dane z informacjami dotyczącymi wybranego artykułu.

Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

0136, 0135, 14813599, 14813598
Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M48 - pasujący do pojazdów, w których wymagany jest płyn chłodniczy ze specyfikacją G48.

 • Długotrwała ochrona chłodnicy,
 • Wysokiej jakości koncentrat,
 • Mieszanka chroniąca przed zimnem 50: 50 -37°C
 • Nie zawiera nitrytu, aminy, fosforanu, boranu,
 • Kolor: ciemna zieleń/ciemny niebieski
 • Specyfikacje:
  • ASTM D 3306, AFNOR NF R 15-601 und BS 6580:1992.
  • BMW BMW N 600 69.0
  • Bundeswehr TL 6850-0038/1
  • Deutz H-LV 0161 01880, Freigabe
  • MAN MAN 324-NF, Freigabe
  • Mercedes-Benz DBL 7700.20, Blatt 325.0
  • MTU MTL 5048
  • Opel/General Motors B 040 0240
  • Saab 6901599
  • VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M48 jest koncentratem chroniącym przed korozją i mrozem, który bazuje na glikolu etylenowym, do zastosowania w silnikach posiadających i nie posiadających stopu aluminium. Posiada dobre przenoszenie i nie zawiera nitrytu, aminu i fosforanu.

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M48 stosuje wysokiej jakości technologię stabilizacji silikatu. Zapobiega ona wystąpieniu możliwych ubytków oraz tworzeniu się żelu, co można zauważyć przy stosowaniu produktów niskiej jakości. Dodatkowe Inhibitory/komponenty zapewniają dobrą stabilność w twardej wodzie, która w przeciwnym razie może doprowadzić do tworzenia się osadów.

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M48 może być składowany w oryginalnie zamkniętych, szczelnych opakowaniach w temperaturze do 30°C przez co najmniej 3 lata. Ze względu ochrony przed korozją nie należy magazynować płynu w opakowaniach zawierających cynk.

Przy obchodzeniu się z płynem chłodniczym MOFIN M40 należy przestrzegać niezbędnych środków ostrożności oraz środków związanych z higieną pracy, a także informacji i wskazówek zawartych w naszym arkuszu danych dotyczących bezpieczeństwa, związanych z postępowaniem z chemikaliami. Należy unikać kontaktu ze skórą.

MOFIN M48 to preparat w formie koncentratu, który bez problemu można mieszać z bieżącą wodą. Skoncentrowanie płynu chłodniczego nie powinno wynosić poniżej 35%, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zbyt dużego rozwodnienia dodatków chroniących przed korozją. Również latem w chłodnicy musi być zawarta wystarczająca ilość płynu chłodniczego, aby zapewnić dobrą ochronę przed korozją i przegrzaniem.

MOFIN M48 w miarę możliwości nie powinien być mieszany z płynami chłodniczymi nie zawierającymi silikatu.

Tabela mieszania:


Ochrona przed mrozem do ok.

Udział preparatu

Udział wody

- 12° C

25%

75%

- 20° C

35%

65%

- 37° C

50%

50%MOFIN M48 powinien przed wlaniem do układu chłodniczego zostać zmieszany z wodą* w skoncetrowaniu od 33 do 50% zawartości. 

* Do przygotowania płynu chłodniczego musi zostać użyta czysta, niezbyt twarda woda. Do zastosowania nie nadają się: Woda kopalniana, woda morska, woda słona, solanki i ścieki przemysłowe.
Wartości analityczne wody nie mogą przekroczyć następujących wartości granicznych:
Twardość wody: 0 do 20° dGH (0-3,6 mmol-l)
Zawartość chlorków: max. 100 ppm
Zawartość siarczanów: max. 100 ppm
Jeśli wartości analityczne wody przekraczają dopuszczalne wartości graniczne, należy ją w odpowiedni sposób oczyścić, np. poprzez zmieszanie miękkiej, destylowanej i całkowicie odsolonej wody. Zbyt wysoka zawartość chlorków lub siarczanów może zostać w ten sposób zredukowana.

Należy przestrzegać zaleceń producenta, dotyczących stosowania produktu!

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 0135
0136
14813598
14813599
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4260304110997
4260304110874
najlepiej sprzedający się