text.skipToContent text.skipToNavigation
 

LIQUI MOLY

300 ml Puszka
70,99 zł

236,63 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

1005, 14485020

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…


Numer użytkowy 1005
14485020
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4100420010057
najlepiej sprzedający się