text.skipToContent text.skipToNavigation
 

LIQUI MOLY

300 ml Puszka
66,34 zł

221,13 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

14485055, 5128

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH044: Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14485055
5128
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4100420051289
najlepiej sprzedający się