text.skipToContent text.skipToNavigation
 

LIQUI MOLY

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

3325, 14485008

Specjalna mieszanka rozpuszczalników stosowana do szybkiego i dokładnego czyszczenia tłustych zabrudzeń i osadów. Czyszczenie bez demontażu.

 

Zastosowanie:

 

Do usuwania i czyszczenia tłustych zabrudzeń i osadów na gaźnikach i układach wtryskowych, np. korpusach, przepustnicach, dyszach, wywierconych otworach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14485008
3325
EAN/GTIN 4100420033254
najlepiej sprzedający się