text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE-PULVER-SPRAY
 

LIQUI MOLY
PTFE-PULVER-SPRAY

400 ml Spray
70,36 zł

175,90 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

PTFE-PULVER-SPRAY

14484969, 3076

Środek smarujący i oddzielający bez tłuszczu na bazie PTFE (Politetrafluoroetylenu). Powszechnie stosowany przede wszystkim w obszarze, w którym środki zatrzymujące olej lub silikon utrudniają dalszą pracę.

 

Zastosowanie:

 

Środek smarujący do praktycznie każdego materiału, szczególnie w przeróbce tekstyliów i drewna, do łożysk, prowadnic, łańcuchów i gwintów. Powszechniestosowanyw gospodarstwie domowym. Odpowiedni jako środek oddzielający i w branży przetwórstwa tworzywsztucznych.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.


Numer użytkowy 14484969
3076
EAN/GTIN 4100420030765
najlepiej sprzedający się