text.skipToContent text.skipToNavigation
BATTERIE-POL-FETT
 

LIQUI MOLY
BATTERIE-POL-FETT

300 ml Spray
52,81 zł

176,03 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

BATTERIE-POL-FETT

14485038, 3141
 

Specjalny, tolerujący tworzywa sztuczne smar na bazie mydła wapniowego. Chroni bieguny akumulatora i połączenia elektroniczne w silniku przed korozją i utlenianiem. Do bezpiecznego zapalania silnika, jasnego oświetlenia i dłuższego funkcjonowania akumulatora. Chroni przed szkodliwym działaniem kwasów. Dobra tolerancja tworzyw sztucznych. Zapobiegaprądom upływu i zmniejsza opór.

 

Zastosowanie: Szczególnie do biegunów akumulatorów, złączeń i połączeń wtykowych w elektronice pojazdowej.

 

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS09: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 14485038
3141
EAN/GTIN 4100420031410
najlepiej sprzedający się