text.skipToContent text.skipToNavigation
Caramba Multi-spray Super Plus (Premium Multiöl)
 

CARAMBA
Caramba Multi-spray Super Plus (Premium Multiöl)

300 ml Spray
46,37 zł

154,57 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

Caramba Multi-spray Super Plus (Premium Multiöl)

15015039, 660702
Wielofunkcyjny Spray Super Plus

Spray wielofunkcyjny: Odrdzewianie, czyszczenie, pielęgnacja w jednym produkcie.

5 w 1: Odrdzewiacz, środek smarny, spray do czyszczenia przewodów elektrycznych, środek do czyszczenia i ochrony przed korozją. Idealny olej wielofunkcyjny do domu, ogrodu i do zastosowań hobbystycznych. Wnika w rdzę i poluzowuje zardzewiałe śruby i nakrętki. Smaruje ruchome części i zwalcza skrzypienie oraz piszczenie. Wypiera wilgoć i zapobiega powstawaniu prądów pełzających, chroniąc elektryczne i elektroniczne komponenty przed złym funkcjonowaniem i awariami. Nie zawiera silikonu i nie gęstnieje.

  • Rozpuszcza rdzę i smaruje
  • Czyści i pielęgnuje
  • Spray wielofunkcyjny

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15015039
660702
EAN/GTIN 4009076607027
najlepiej sprzedający się