text.skipToContent text.skipToNavigation
Kettenspray
 

CARAMBA
Kettenspray

500 ml Spray
57,12 zł

114,24 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny

Kettenspray

15015023, 60628501
Smar do łańcuchów o pojemności 500 ml marki Caramba
Wysokowydajny smar do łańcuchów

Chroni przed ścieraniem i korozją

  • dobre właściwości smarne (Wartość VKA: 2.800N)
    jest odporny na usuwanie na skutek działania siły odśrodkowej oraz jest odporny na tryskającą wodę
  • smar pełnosyntetyczny, bezbarwny
  • odporność na temperatury od -40oC do +200oC
  • gwarantowana skuteczność dzięki wysokiemu pełzaniu
  • przeznaczony również do smarowania uszczelnień pierścieniowych typu O, X, Z


 
Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315: Działa drażniąco na skórę.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...


Numer użytkowy 15015023
60628501
EAN/GTIN 4009076062857
najlepiej sprzedający się